งานบลิสเตอร์แพ็ค

knowledge


งานบลิสเตอร์แพ็ค

งานบลิสเตอร์แพ็ค (Blister Pack)
เป็นงานที่เหมาะสำหรับการแพ็คสินค้าโดยให้ฟิล์มมีรูปทรงพอดีกับตัวสินค้าและติดกับกระดาษด้านหลังตัวสินค้า โดยอาศัยแผ่นความร้อนกดลงบนกระดาษแข็ง เพื่อถ่ายเทความร้อนจากกระดาษสู่แผ่นพลาสติก

งานบลิสเตอร์แพ็ค (Blister Pack)

MassProduct © 2017 All Rights Reserved